مسدود کننده دریچه کولر

آیا می دانید ؟

با مسدود کردن دریچه های کولر در فصول سرد سال علاوه بر جلوگیری از خروج هوای گرم ساختمان ، به مقدار قابل توجهی در هزینه های انرژی و مصرف سوخت صرفه جویی می شود.

بر اساس گزارش آزمایشگاه انرژی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن که برای یک نمونه از این نوع مسدود کننده دریچه کولر صادر گردیده است : " این کالا می تواند بیش از 99% موجب کاهش نشتی دریچه های کولر گردد".